Struktura e re për 3 vitet e gjimnazit

Struktura e re për 3 vitet e gjimnazit

 Nxënësit e 9-vjeçareve plotësojnë formularin 1. Zgjedhje për gjuhët e huaja dytësore

Gati kurrikula e re e gjimnazit dhe zbatimi i saj në shkolla nga Instituti i Trajnimeve dhe Kurrikulave. Me kalimin nga sistemi 8-vjeçar në atë 9-vjeçar, ndryshon edhe struktura e mësimdhënies në gjimnaze. "Qëllimi kurrikulës së re për gjimnazet", shpjegon Teuta Çobaj, përgjegjëse e Trajnimit dhe Kurrikulave në Drejtorinë Arsimore Rajonale Tiranë(DART), për gazetën "Telegraf", "është përgatitja e nxënësve për nivelin e tretë të shkollimit dhe formimin e tyre për një kalim të suksesshëm në tregun e punës." Organizimi i kësaj kurrikule nga klasa 10-12 do të jetë në: kurrikul bërthamë, kurrikul me zgjedhje të detyruar dhe kurrikul me zgjedhje të lirë, shprehen specialistët e kurrikulës të DART. Kurrikula bërthamë zë 81 % të orëve mësimore dhe përmban lëndët bazë të shkollimin, lëndë që janë të detyrueshme të ndiqen nga nxënësi. Kurrikula me zgjedhje të detyruar zë 19 %. Kurrikula me zgjedhje të lirë përgjatë 3 viteve të gjimnazit përmban 36 orë për shërbimet komunitare, 36 orë për projekte kurrikulare të fushave të të nxënit dhe 36 orë për modulet profesionale. Gjithashtu në strukturën e re ka edhe një plan rekomandues për kurrikulën në bazë shkolle, i cili parashikon përforcimin e 1 ore në javë për lëndët matematikë, gjuhë shqipe, shkenca natyrore, projekte shkollore dhe orë kujdestarie. Në të njëjtën kohë nxënësit e shkollave 9-vjeçar kanë në duart e tyre, formularin 1 për përzgjedhjet e nxënësit. Në përmbajtje ky formular është një nënshkrim që bën nxënësi dhe prindi i tij për lëndën gjuhë e huaj të dytë, që nxënësi do të zgjedhë. Si gjuhët të huaja të dytë në formular janë: angleze, franceze, italiane, gjermane dhe spanjolle si dhe lëndët letërsi e avancuar, matematikë e avancuar, trashëgimi kulturore dhe teknologji e avancuar. Formuluari 2 për mësuesit e kujdestarë të klasës së nëntë me tabelat përmbledhëse për numrin e nxënësve secilën lëndë të përzgjedhur. Formulari 3 për drejtorinë e shkollës 9-vjeçare. Formulari 4 për drejtorinë e gjimnazit dhe formulari 5 për Drejtorinë Arsimore Rajonale ose Zyrat Arsimore.

UDHËZIMI

Plotësimi i formularëve

Mësuesi kujdestar i shpjegon nxënësit si të plotësojë formularin 1. Ai i kërkon nxënësve që formulari të plotësohet në shtëpi ku të nënshkruajë edhe prindi i tij, i bën të ditur nxënësve se ky formular do të shkojë në gjimnazin, i cili pranon nxënësit e shkollës së tyre sipas përcaktimeve të DAR\ZA. Plotëson formularin 2 pas përpunimit të formularit të parë dhe i dorëzon ata në drejtorinë e shkollës brenda 3 ditësh nga pajisja dhe plotësimi i formularëve. Drejtoria e shkollës 9-vjeçare pas mbledhjes së dy formularëve të parë plotëson formularin 3 me të gjitha të dhënat dhe i dërgon të gjithë formularët në gjimnazin që mirëpret nxënësit e shkollës së tij. Gjimnazi pas mbledhjes së të dhënave nga formularët e dorëzuar plotëson formularin 4, brenda 2 ditësh nga dorëzimi i tyre. Ndërsa formulari 5 në DAR/ZA shërben për të llogaritur numrin e përafërt të nxënësve që priten të vijnë në klasën e 10 në nivel DAR/ZA, për të përcaktuar saktë nevojat për tekste për lëndët e zgjedhura etj..


MASH
English Italiano Deutsch Russian Trk Greek
Big Brother Albania 6, Tirana Hotels walmart coupons Office Depot Coupons bed bath and beyond coupon kohls coupons free coupons gazeta celesi Shakespeare Quotes What is ADHD Swag Quotes