Sa pikë kanë notat e provimeve

Sa pikë kanë notat e provimeve

Notat e marra në Letërsi dhe Matematikë do të jenë përcaktuese për nxënësit e shkollave profesionale. Kjo pasi këtë vit, atyre nuk u është dhënë e njëjta peshë në totalin e 5 notave të Maturës Shtetërore. Ndërkohë që është ruajtur e njëjta peshë për vlerësimin e arritur në lëndët e detyruara për nxënësit e gjimnazeve të përgjithshme.
Provimet
e detyruara

Do të luajnë një rol vendimtar në përcaktimin e listës së fituesve të Maturës 2010. Kjo pasi për disa nga profilet e caktuara ata do të kenë pesha të ndryshme. Që do të thotë se në varësi të profilit të gjimnazit, pesha e notës që ka Letërsia dhe Matematika do të jenë të ndryshme. Rregullorja e re e Maturës Shtetërore 2010 përcakton qartë se për gjimnazet me profile të përgjithshme, ku bëjnë pjesë ato të drejtimit natyror dhe shoqëror secili nga provimet e detyruara (D1 - Letërsia dhe D2 - Matematika) do të ketë nga 20 për qind të totalit të pikëve që do të grumbullojë një maturant. Po kaq do të jetë edhe përqindja që do t'u korrespondojë dy provimeve me zgjedhje si dhe notës mesatare të shkollës së mesme. Pra për këto gjimnaze, 5 notat e maturës shtetërore, do të ndajnë një përqindje të barabartë midis tyre. Diferencën këto lëndë do ta bëjnë në shkollat profesionale. Rregullorja e Maturës 2010 përcakton se përqindja e notave të provimeve të detyruara (D1 dhe D2) për shkollat profesionale do të jetë e ndryshme, duke i dhënë rëndësi më të madhe vetëm njërit nga provimet e detyruara, në varësi të profilit. Kështu për shkollat profesionale dhe social kulturore, ndarja do të jetë si më poshtë: në shkollat profesionale Letërsia do të ketë 15 për qind të totalit të pikëve, ndërsa Matematika 25 për qind. Në shkollat social - kulturore peshën më të madhe do ta ketë Letërsia dhe Gjuha Shqipe, e cila do të ketë 25 për qind të totalit të pikëve, ndërsa Matematika do të ketë vetëm 15 për qind. Kjo shpërndarje e peshës specifike për dy provimet me detyrim është bërë për shkak të natyrës dhe orientimit që kanë këto profile të shkollave të mesme. Ndërkohë që dy provimet me zgjedhje si dhe nota mesatare do të kenë secila nga 20 për qind të pikëve. Në shkollat pedagogjike të dy provimet me detyrim, Letërsia dhe Gjuha Shqipe si dhe Matematika do të kenë një peshë të barabartë, pra nga 20 për qind të totalit të pikëve. Pikët me të cilët hyn në garë një maturant përbëhen nga dy notat e provimeve me detyrim, dy notat e provimeve me zgjedhje si dhe nota mesatare e katër viteve të shkollës së mesme.


ShtypiDites
English Italiano Deutsch Russian Türk Greek